Fuccillo Kia of Schenectady
3900 State Street | Schenectady, NY 12304
(518) 847-0800